Oordeel rechter: het verzoek van Marianne is niet gehonoreerd. De rechter heeft daarvoor de volgende argumenten:

  • Het is duidelijk dat het voor Esther van belang is dat de rust weerkeert. Het is echter de vraag of daarvoor Henk zou moeten verhuizen, zeker gezien het feit dat Henk aangeboden heeft dat Esther bij hem overdag kan komen studeren. Dat Esther en Henk niet door één deur kunnen – zoals Marianne stelt – is door Henk betwist. En zelfs als dat zo zou zijn, hoeft dat geen belemmering te zijn om overdag in de echtelijke woning te verblijven met als enkel doel daar te gaan studeren. Het belang van Esther is daarmee naar oordeel van de rechter niet doorslaggevend in de beslissing aan wie het gebruik van de woning moet worden toegekend.
  • Voor de rechter staat vast dat het Henk niet gelukt is eigen woonruimte te vinden, en bevestigt het argument van Henk dat hij geen financiële ruimte heeft om naast de lasten van de echtelijke woning, ook een eigen woning te bekostigen. Daar staat tegenover dat het de vrouw wel gelukt is andere woonruimte te vinden. Dat die tijdelijk is, staat buiten kijf, maar de rechter stelt dat niet is gebleken dat deze tijdelijke situatie nog een tijdje voortgezet zou kunnen worden.